Plaatsbeschrijving

Definitie

Een plaatsbeschrijving, staat van bevinding of “bevindingsstaat” is een (tegensprekelijk) opgemaakte schriftelijke vaststelling van de staat van een onroerend goed, meestal voor de aanvang van (ver)bouwwerkzaamheden.

In het bijzonder bevat de plaatsbeschrijving een gedetailleerde opsomming, eventueel vergezeld van foto’s, van de schade (barsten, gebruiks- en vochtschade) en de niet-schade van een eigendom.

Wanneer?

Een bevindingsstaat wordt opgemaakt bij aanvang van bouwwerken om latere problemen en/of geschillen te vermijden met belendende (= buren, gemeente, medebewoners, enzovoort).

De plaatsbeschrijving gaat ook door bij wisseling van huurders van een eigendom. Dit noemt men een “locataire plaatsbeschrijving” tussen twee partijen, de eigenaar en de huurder van een goed. In dat geval draagt elke partij de helft van de kosten.

Een plaatsbeschrijf kan ook worden opgemaakt als er onenigheid dreigt te ontstaan.

Bouwwerken kunnen betekenen:

– nieuwbouw woning naast uw woning

– voor u zelf start met de bouw van een woning, laat u een plaatsbeschrijf opmaken van de belendende

– bij aankondiging of aanvang van wegenwerken in uw straat ( schade aan voetpaden, opritten, afsluitingen, voortuinen, gevelschade en dergelijke zijn veelvoorkomende schadegevallen na wegenwerken)

– verbouwing of renovatie van een woning

– verbouwing of renovatie van een appartement

– grote grondwerken in uw buurt of grote bouwwerken tot op enkele 100 meter

Procedure

De bevindingsstaat gebeurt meestal door een expert bijvoorbeeld bvba AAAbouw, voordat een aannemer of onderaannemer start met afbraak- of verbouwingswerken van de belendende gebouwen. De aannemer draagt meestal de kosten van de plaatsbeschrijving.

De eigenaar van het gebouw verklaart zich op voorhand schriftelijk akkoord met de opgenomen schade door de ondertekening van het gedateerde verslag. Bij weigering van de beschrijving stuurt de aannemer een aangetekend verslag op, met verzoek binnen de maand de opmerkingen mee te delen. Als er geen opmerkingen volgen verklaart de andere partij zich akkoord met de vaststellingen.

Na de werken wordt het gebouw opnieuw gekeurd en de eventueel bijgekomen schade opgenomen onder de vorm van een staat van vergelijking. Daarna kan een financiële regeling volgen tussen verzekeringsmaatschappijen. Daar kan ook vergoeding voor derving van het gebouw geëist worden bij ernstige schade wanneer het gebouw onbewoonbaar wordt verklaard.

Een bewoner van een pand kan zich niet verzetten tegen verbouwings- of afbraakwerken van een belendend pand. Dit rekent men tot een normale last van nabuurschap. De vaststellingen gebeuren tegensprekelijk ten einde elke partij toe te laten achteraf in geval van geschil haar rechten te doen gelden.

Opmerking A

Schade aan voetpaden (= slechte herstelling), opritten, afsluitingen, voortuinen, gevelschade en dergelijke zijn veelvoorkomende schadegevallen na wegenwerken. Voor dit soort bouwprojecten kunnen alle buren onderling afspreken zodat ook de kosten kunnen worden gedeeld. Voordeel hieraan is dat de kost verwaarloosbaar klein wordt ten opzichte van de mogelijke gevolgen (schadekosten).

Opmerking B

Verzekeringen: Schadevaststelling (brandschade, stormschade, overstroming, bouwschade en dergelijke). Hoe vollediger uw dossier, hoe beter uw schade zal worden vergoed. Meestal voorziet uw polis voor het aanstellen van een deskundige om uw belangen te behartigen, waarbij de kost wordt gedragen door uw verzekeringsmaatschappij. Vraag ons meer informatie.

“ Overduidelijke waardecreatie van onroerend goed, nu en in de toekomst! “
(voor alle betrokken partijen = klanten, maatschappij, onderneming, middelen & personen)